Vetenskapliga kvicksilverreferenser

Citat från böcker och nätsidor

"Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter." (Ur artikel om Katarina Gårdfeldt som "är nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet. Hon studerar vilka effekter kvicksilver har på ekosystemet. Närmare bestämt tittar hon på hur och i vilken mängd kvicksilver omvandlas och sprids i luft, sjöar och hav." Miljöportalen)

"Rent kvicksilver (Hg) och många kvicksilverföreningar är mycket giftiga. Detta beror huvudsakligen på kvicksilverjonens (Hg2+) förmåga att bindas starkt till de -SH-grupper som finns i vissa proteiner och enzymer, vilkdet stör dessas funktion." Om kvicksilverånga avslöjas följande: "Längre tids exponering för lägre halter ger framför allt skador på centrala nervsystemet. Absorptionen av metalliskt kvicksilver från lungorna är hög, ca 80 %. Efter en engångsdos är halveringstiden i hjärnan något år medan den för resten av kroppen rör sig om 1-2 månader. Kvicksilver sprids i blodet och passerar blod-hjärnbarriären i form av elementärt kvicksilver. I hjärnan sker sedan en oxidation till (Hg2+)-jon som i sin tur orsakar nervskadorna." Kemiska hälsorisker - toxikologi i kemiskt perspektiv (1983)

"Under de senaste åren har materialets hälsorisker debatterats. Det har hävdats att kvicksilver från amalgamfyllningar kan frigöras och att metallen orsakar en lång rad hälsoeffekter och symptom såsom; led- och muskelvärk, trötthet, yrsel, mag-tarmbesvär, ögon- och synbesvär, hjärtbesvär, andningsbesvär, depression m m. Att så skulle vara fallet är, om man ställer gängse vetenskapliga krav, tills vidare obevisat. Amalgam är dock inte något idealiskt tandvårdsmaterial. Det har under senare år visats att kvciksilver i betydande omfattning avdunstar från amalgamfyllningar i munnen, särskilt vid tuggning. Den frigjorda metallen inandas och tas upp via lungorna. Människor med många amalgamfyllninar har högre halter av kvicksilver i hjärna och utsöndrar mer kvicksilver i urin än de med få eller inga amalgamfyllningar. Detta att förhöjda halter av kvicksilver ses hos personer med många amalgamfyllningar bekräftar att metallen frigörs men är inte ett bevis för att toxiska effekter uppträder." Miljömedicin (1991)


Tillbaka till Officiell inställning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License