Kritikers inställning

Det är inte alla som tror på den officiella versionen

Den officiella inställningen är fortfarande att amalgam är ofarligt, trots att det t ex i statens offentliga utredning om Dentalmaterial (2003:53) finns en hel bilaga (2) som professor emeritus Mahts Berlin skrivit. Trots att han konstaterat att skador har påvisats vid halter på 10-25 mikrogram per liter i urin. "Därmed har den säkerhetsmarginal man trodde sig ha till kvicksilverexponering från amalgam suddats ut." Men det är som om information av det här slaget är för jobbig att integrera med det man redan "vet".

På svenska

Tandläkare Christer Malmströms egen forskning

Socialdepartementet arga på reklamfilm - enligt sajten Frihet till hälsa har Socialdepartementet haft åsikter och även hotat individer som vill aktualisera amalgamfrågan. En reklamfilm bekostad av Amalgamskadefonden har irriterat myndigheten.

På engelska

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License