Lagar och gränsvärden

Ingen vet hur farligt amalgam och kvicksilver är

Myndigheter i olika länder tar olika beslut om hanteringen. Gränsvärden sätts olika och bedömningar om vad som är farliga eller godtagbara förgiftningsnivåer skiljer sig. Varför det är så är en berättigad fråga, men det är nog helt enkelt en fråga om politik. Eller en fråga om ekonomi. De individuella skillnaderna mellan individer är också en fråga som är svårlöst. Ett gränsvärde utgår ju ifrån att alla individer är lika och reagerar på samma sätt för ett ämne. Så är det inte i praktiken.

Utredningar och allmänna lagar om hälsa och miljö

Miljöbalken
Tandvårdslag (1985:125)
Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Naturvårdsverkets föreskrifter
Dentalmaterialutredningen

Gränsvärden

Gränser för Hg
Kemikalieinspektionens Nya regler för kvicksilver

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License