Forskning

Människan har vetat att kvicksilver är farligt i flera hundra år

Det hänvisas ofta till att amalgam är ett så stabilt material att det inte kan läcka någonting. Detta härrör sig enligt uppgift från en svensk studie från 50-talet som har uppenbara brister och felaktiga antaganden och slutsatser. Senare forskning visar att det inte är så enkelt, men det finns mycket känslor och prestige hos de involverade, som alltid när det gäller frågor som har med vår bild av verkligheten att göra.

Historia

Vetenskapliga databaser på nätet
Sammanställningar
Resuméer av forskarrapporter
Artiklar och böcker i e-format

Se även under rubriken Artiklar för forskningsresultat i mer lättillgängligt språk


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License